BalfourC. (2018) “Te Tipu Haere: Growing into Being”, Ata: Journal of Psychotherapy Aotearoa New Zealand, 22(1), pp. 49-61. doi: 10.9791/ajpanz.2018.05.